search

Richtlijnen

Voor de behandeling van hypertensie zijn verschillende richtlijnen in omloop.

In Nederland gebruiken we de “Richtlijn cardiovasculair risicomanagement” die in 2011 voor het laatst is herzien.

Sinds 2016 is er een nieuwe Europese richtlijn beschikbaar voor de behandeling van hypertensie in de eerste lijn. Bij het opstellen van deze richtlijn hebben Nederlandse auteurs een belangrijke rol gespeeld.

Daarnaast is ook een gezamenlijke richtlijn beschikbaar van de European Society of Cardiology en European Society of Hypertension die zich meer focust op de behandeling van hypertensie in de 2de en 3de lijn.

Onlangs is ook de Amerikaanse richtlijn voor de behandeling van hypertensie in de eerste lijn herzien. Deze richtlijn wijkt in belangrijke mate af van de overige richtlijnen omdat hierin zowel de definitie van hypertensie (bloeddruk 130/80 mmHg of hoger) als de gekozen streefwaarden (onder de 130/80 mmHg) voor behandeling wezenlijk anders zijn in vergelijking met de andere richtlijnen.

Binnenkort zullen zowel de Nederlandse richtlijn cardiovasculair risicomanagement als de Europese richtlijn voor de behandeling van hypertensie in de 2de en 3de lijn worden herzien. Het is de vraag of de veranderde definitie in de Amerikaanse richtlijn, gezien het beschikbare bewijs, zal worden overgenomen.